Vallankumoukselliset lait

Zapatistit julkaisivat vallankumouksellisen lainsäädäntönsä Meksikolaisen herättäjän (El Despertador Mexicano) ensimmäisessä numerossa joulukuussa 1993. Lainsäädäntö sisältää muun muassa Naisten vallankumouslain ja Vallankumouksellisen maalain, jotka ovat luettavissa alla. Meksikolainen herättäjä no. 1 on luettavissa kaikkine vallankumouksellisine lakeineen pdf-muodossa täällä.

 

Meksikolainen herättäjä no. 1 on ilmestynyt Sarri Vuorisalo-Tiitisen suomentamana teoksessa Viva Zapata! - Chiapasin intiaanikapinallisten unelma paremmasta maailmasta. (Kirjailija: Subcomandante Marcos. Like 2009.)

 

 

 

 

MEKSIKOLAINEN HERÄTTÄJÄ

EZLN:n tiedotuselin, Meksiko, No. 1, joulukuu 1993

 

Pääkirjoitus

Meksikolaiset: työläiset, maanviljelijät, opiskelijat, rehelliset ammatinharjoittajat, chikaanit, muiden maiden edistykselliset, olemme alkaneet välttämättömän taistelun niiden vaatimusten saavuttamiseksi, joita Meksikon valtio ei ole koskaan täyttänyt: vaadimme työtä, maata, asunnon, ruokaa, terveyttä, koulutusta, itsenäisyyttä, vapautta, demokratia, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.

Vuosisatojen ajan olemme pyytäneet ja uskoneet lupauksiin, joita ei ole koskaan täytetty, aina meitä kehotettiin pysymään kärsivällisinä ja odottamaan parempia aikoja. Meitä kehotettiin noudattamaan kohtuutta, meille luvattiin, että tulevaisuus olisi erilainen. Olemme jo nähneet, ettei näin käynyt, kaikki on jatkunut samanlaisena tai huonompana kuin isoisiemme ja isiemme päivinä. Kansamme kuolee edelleen nälkään ja parannettavissa oleviin tauteihin, olemme vajonneet välinpitämättömyyteen, lukutaidottomuuteen ja sivistymättömyyteen. Ja olemme tajunneet, että ellemme taistele, lapsemme joutuvat kokemaan saman. Ja se ei ole oikein.

Tämä tarve sai meidät liittymään yhteen ja sanomaan, että NYT RIITTÄÄ. Enää ei ole aikaa eikä halua odottaa, että jotkut toiset ratkaisisivat ongelmamme. Järjestäydyimme ja olemme päättäneet VAATIA OMAN OSUUTEMME TARTTUMALLA ASEISIIN, kuten Meksikon kansan lapsista parhaat ovat kautta historian tehneet.

Olemme alkaneet taistelut Meksikon liittovaltion armeijaa ja muita tukahduttavia voimia vastaan; meitä meksikolaisia on tuhansia, jotka olemme valmiita ELÄMÄÄN ISÄNMAAN TAI KUOLEMAAN VAPAUDEN PUOLESTA tässä sodassa, joka on tarpeen kaikille Meksikon köyhille, riistetyille ja epätoivoisille, emmekä aio pysähtyä ennen kuin olemme saavuttaneet tavoitteemme.

Kehotamme teitä liittymään taisteluumme, koska vastassamme oleva vihollinen, rikkaat ja valtiovalta, on julma ja säälimätön eikä sen verenhimoisella halulla päästä meistä eroon ole rajoja. Se täytyy haastaa se taistoon kaikilla rintamilla ja sen vuoksi teidän sympatianne ja solidaarinen tukenne, meidän asiamme levittäminen, se, että otatte omiksenne vaatimamme ihanteet, se, että liitytte vallankumoukseen nostaen kylänne kapinaan missä sitten olettekin, ovat erittäin tarpeellisia toimia lopullisen voiton saavuttamiseksi.

MEKSIKOLAINEN HERÄTTÄJÄ on Zapatistien kansallisen vapautusarmeijan sanomalehti ja sen tehtävänä on tiedottaa kansalaisiamme oikeutetun sodan kehittymisestä, jonka olemme luokkavihollisillemme julistaneet. Tässä ensimmäisessä numerossa esittelemme liittovaltion armeijalle annetun sodanjulistuksen ja annamme tiedoksi ne määräykset, joita EZLN:n päälliköiden ja upseereiden kansallisella maaperällä edetessään tulee noudattaa. Samalla esitellään vallankumouksellinen lainsäädäntö, joka taistelussa mukana olevien kylien tuella saatetaan voimaan vapautetuilla alueilla, niiden vallankumouksellisen valvonnan varmistamiseksi sekä uuden isänmaan rakentamisen perusteiden laskemiseksi.

 

 

Naisten vallankumouslaki

Oikeutetussa taistelussaan kansamme vapauttamisen puolesta EZLN ottaa joukkoihinsa naisia, riippumatta rodusta, uskontokunnasta, väristä tai poliittisesta suuntauksesta, ainoana edellytyksenä sitoutuminen riistetyn kansan vaatimuksiin ja lupaus noudattaa vallankumouslakeja ja sen säädöksiä. Ottaen huomioon työtä tekevän naisen tilanne Meksikossa, heidän oikeutettuihin vaatimuksiinsa tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta lisätään seuraava NAISTEN VALLANKUMOUSLAKI:

 

Ensimmäinen pykälä. Naisilla on rodusta, uskontokunnasta, väristä ja poliittisesta suuntautumisesta riippumatta oikeus halunsa ja kykynsä mukaan osallistua vallankumoustaisteluun.

 

Toinen pykälä. Naisilla on oikeus tehdä työtä ja saada siitä oikeudenmukaista palkkaa. 

 

Kolmas pykälä. Naisilla on oikeus päättää, montako lasta he voivat hankkia ja hoitaa.

 

Neljäs pykälä. Naisilla on oikeus päättää yhteisönsä asioista ja hoitaa niitä, jos heidät on siihen vapaasti ja demokraattisesti valittu.

 

Viides pykälä. Naisilla ja heidän lapsillaan on ENSISIJAINEN OIKEUS terveydenhoitoon ja ruokaan.

 

Kuudes pykälä. Naisilla on oikeus koulutukseen.

 

Seitsemäs pykälä. Naisilla on oikeus valita puolisonsa eikä heitä voida pakottaa solmimaan avioliittoa.

 

Kahdeksas pykälä. Kukaan perheenjäsen tai ulkopuolinen ei saa lyödä tai fyysisesti pahoinpidellä yhtäkään naista. Raiskauksen yrityksestä tai raiskauksesta seuraa ankara rangaistus.

 

Yhdeksäs pykälä. Naiset voivat toimia aseistettujen vallankumousjoukkojen johtotehtävissä ja saada sotilasarvoja.

 

Kymmenes pykälä. Naisilla on kaikki vallankumouslakien ja säädösten osoittamat oikeudet ja velvollisuudet.

 

 

Vallankumouksellinen maalaki

Meksikon köyhät maatyöläiset jatkavat taisteluaan vaatien maata takaisin niille, jotka sitä viljelevät. Emiliano Zapatan jälkeen ja vastoin Meksikon perustuslain 27. pykälän uudistusta EZLN ryhtyy jälleen oikeutettuun taistoon maan ja vapauden puolesta. Vallankumouksen myötä suoritettavan uuden maajaon säätelemiseksi julkistetaan seuraavassa VALLANKUMOUKSELLINEN MAALAKI.

 

Ensimmäinen pykälä. Tämä laki on voimassa koko Meksikon alueella ja koituu kaikkien köyhien maatyöläisten ja maanviljelyksen päivätyöläisten eduksi heidän poliittisesta suuntauksestaan, uskontokunnastaan, sukupuolesta, rodusta tai väristä riippumatta.

 

Toinen pykälä. Tämä laki koskee kaikkia maaomistuksia sekä kaikkia Meksikon alueella toimivia kansallisia tai ulkomaisia maanviljelysyrityksiä.

 

Kolmas pykälä. Tämän vallankumouksellisen maalain kohteina ovat kaikki yli 100 hehtaarin kokoiset huonokuntoiset maa-alueet sekä yli 50 hehtaarin suuruiset hyväkuntoiset alueet. Kaikilta maanomistajilta, joilla on edellä mainittuja aloja suurempia maa-alueita hallussaan, viedään ylijäävät osat ja heille jätetään tämän lain säätämä minimiala, jolla he voivat harjoittaa pienmaanviljelyä ja liittyä maatyöläisliikkeeseen yhteistoimintayritysten, maanviljelysosuuskuntien tai yhteismaiden viljelyn kautta.

 

Neljäs pykälä. Tämä laki ei koske kunnan maita, yhteismaita tai yhteistoimintayritysten hallussa olevia maita, vaikka ne ylittäisivätkin tämän lain kolmannessa pykälässä mainitut rajat.

 

Viides pykälä. Tämän maalain kohteena olevat maat jaetaan maita hakeville, maattomille talonpojille sekä maanviljelyn päivätyöläisille YHTEISKÄYTTÖÖN yhteistoimintayritysten, maanviljelysosuuskuntien tai -yhteisöjen muodostamiseksi maanviljelyä ja karjan kasvattamista varten. Jaetuilla mailla tehdään yhteistyötä.

 

Kuudes pykälä. ENSISIJAINEN OIKEUS hakea maata on niillä maattomien talonpoikien ja päivätyöläisten, miesten, naisten ja lasten muodostamilla yhteisöillä, jotka voivat asiaankuuluvasti osoittaa, ettei heillä ole lainkaan maata tai että he omistavat vain huonolaatuista maata.

 

Seitsemäs pykälä. Jotta köyhät talonpojat ja maatalouden päivätyöläiset voisivat käyttää maata hyödykseen, lait koskevat myös suurtilojen ja maatalouden monopoliyritysten tuotantovälineitä kuten koneita, lannoitteita, varastoja, rahavaroja, kemiallisia tuotteita sekä teknistä asiantuntemusta.

Kaikkien näiden välineiden tulee päätyä köyhien talonpoikien ja maatalouden päivätyöläisten käsiin ottaen erityisesti huomioon yhteistoimintayrityksiksi, yhteisöiksi ja osuuskunniksi järjestäytyneet ryhmät.

 

Kahdeksas pykälä. Ryhmien, jotka hyötyvät tästä maalaista, tulisi mieluiten omistautua sellaisten ruoka-aineiden yhteistuotantoon, jotka ovat välttämättömiä Meksikon kansalle: maissi, papu, riisi, kasvikset ja hedelmät, kuten nautakarjan, mehiläisten, härkien, sikojen ja hevosten kasvatus sekä näistä saatavat tuotteet (liha, maito, munat, jne.).

 

Yhdeksäs pykälä. Sotatilassa osa tämän lain säätämien maa-alueiden tuotosta osoitetaan vallankumoustaistelijoiden orpojen ja leskien sekä vallankumousjoukkojen ylläpitoon.

 

Kymmenes pykälä. Yhteistuotannon ensisijainen tavoite on täyttää kansan tarpeet, kouluttaa edunsaajat tiedostamaan yhteisen työn ja hyödyn merkitys, ja muodostaa yhteisiä tuotanto-, puolustus- ja avunantoyksikköjä Meksikon maaseudulle. Jos jollakin alueella ei tuoteta jotain hyödykettä, voidaan käydä vaihtokauppaa sellaisen alueen kanssa, jossa sitä oikeudenmukaisissa ja tasa-arvoisissa oloissa tuotetaan. Tuotannon ylijäämä voidaan viedä toisiin maihin, jos tuotteelle ei ole kansallista kysyntää.

 

Yhdestoista pykälä. Suuret maatalousyrityksen kansallistetaan ja ne siirtyvät Meksikon kansan käsiin, ja työntekijät hoitavat itse yhteisesti niiden hallinnon. Maanviljelyskoneet ja siemenet ym., joita ei tehtaissa, liikkeissä tai muissa paikoissa tarvita, jaetaan maaseutuyhteisöille maa-alueiden tuotannon lisäämiseksi ja nälän kitkemiseksi kansan keskuudesta.

 

Kahdestoista pykälä. Maiden ja tuotantovälineiden hankkimista yksityiseen käyttöön ei sallita.

 

Kolmastoista pykälä. Koskemattomat viidakkoalueet ja metsät suojellaan ja tärkeimmillä alueella järjestetään metsänistutuskampanjoita.

 

Neljästoista pykälä. Lähteet, joet, järvet ja meret ovat Meksikon kansan yhteisomaisuutta. Niiden saastuttamista on vältettävä ja niiden väärästä käytöstä seuraa rangaistus.

 

Viidestoista pykälä. Tämän lain mukaisen maanjaon lisäksi köyhien ja maattomien talonpoikien sekä maatyöläisten hyväksi on perustettava kauppakeskuksia, jotka ostavat talonpoikien tuotteita oikeudenmukaiseen hintaan ja myyvät oikeudenmukaiseen hintaan niitä hyödykkeitä, joita he ihmisarvoista elämää varten tarvitsevat. On perustettava terveyskeskuksia, jotka täyttävät kaikki nykyaikaisen lääketieteen vaatimukset ja joissa on pätevät ja asiansa osaavat lääkärit ja hoitajat sekä ilmaisia lääkkeitä kansalaisille. On perustettava huvittelukeskuksia, joissa talonpojat ja heidän perheensä voivat kunniallisesti huvitella ilman baareja tai bordelleja. On perustettava koulutuskeskuksia ja ilmaisia kouluja, joissa talonpojat ja heidän perheenjäsenensä voivat kouluttaa itseään riippumatta iästä, sukupuolesta, rodusta tai poliittisesta suuntauksesta, ja opetella tarpeellisia taitoja kehittääkseen itseään. On perustettava talon- ja maanteiden rakennuskeskuksia, joissa on insinöörit, arkkitehdit ja tarvittavat rakennusaineet kunnollisten talojen ja liikenteelle soveltuvien hyvien teiden rakentamiseksi. On perustettava palvelukeskuksia sen varmistamiseksi, että talonpojilla ja heidän perheillään on sähkövalo, juomakelpoista juoksevaa vettä, viemäriputkisto, radio ja televisio sekä kaikkein tärkeimmät tavarat kotitöiden helpottamiseksi, kuten hella, jääkaappi, pesukoneet, jauhomyllyt, jne.

 

Kuudestoista pykälä. Yhteisöviljelijöiden, yhteismaiden, osuuskuntien sekä kunnan maiden työntekijöiden ei tarvitse maksaa veroja. TÄMÄN VALLANKUMOUKSELLISEN MAALAIN VOIMAANASTUMISPÄIVÄSTÄ LÄHTIEN SORTOHALLINNON, ULKOMAIDEN JA KAPITALISTIEN KÖYHILLE TALONPOJILLE JA MAATYÖLÄISILLE MYÖNTÄMÄT LAINAT, VEROT JA LUOTOT MITÄTÖIDÄÄN.

 

Bookmark and Share